Friday, October 15, 2010

Akta Penubuhan JMB

Jawatankuasa Pengurusan Bersama ditubuhkan mengikut Akta 663: Akta Bangunan & Harta Bersama;

  • Badan hendaklah memilih suatu Jawatankuasa Pengurusan Bersama yang tertakluk kepada apa-apa sekatan yang dikenakan atau arahan yang diberikan oleh Badan di mesyuarat agung. Boleh melaksanakan tugas Badan dan menjalankan urusan Badan bagi pihaknya dan boleh bagi maksud itu menjalankan mana-mana kuasa Badan.
  • Jawatankuasa hendaklah terdiri daripada pemaju dan tidak kurang daripada lima dan tidak lebih daripada dua belas pembeli, yang hendaklah dipilih di mesyuarat agung tahunan Badan dan hendaklah memegang jawatan selama tempoh tidak melebihi tiga tahun atau sehingga pembubaran Badan mengikut seksyen 15, mengikut mana-mana yang terdahulu.
  • Daripada kalangan anggota Jawatankuasa yang dipilih di bawah subseksyen (2), maka hendaklah dipilih seorang pengerusi, seorang setiausaha dan seorang bendahari.
  • Peruntukan Jadual Pertama hendaklah terpakai bagi Jawatankuasa.
  • Pihak Berkuasa Negeri boleh meminda Jadual Pertama melalui perintah yang disiarkan dalam Warta.

No comments:

Post a Comment